KAMPANJA – ULJE

8.03.2019.

Tijekom siječnja i veljače 2019. godine u suradnji s GKP PRE-KOM proveli smo kampanju za ulje čiji je cilj osvješćivanje što većeg broja građana o potrebi odvojenog sakupljanja otpadnog jestivog ulja. Kampanja je provedena na području jedinica lokalne samouprave (Općine Sveta Marija, Donji Vidovec, Kotoriba, Belica, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Domašinec, Podturen, Goričan, Martijanec i Dekanovec) gdje je GKP PRE-KOM koncesionar za sakupljanje i odvoz otpada po kućanstvima. U sklopu kampanje ZEO Nobilis je proveo edukaciju svim zainteresiranim mještanima o važnosti odvojenog sakupljanja otpadnog jestivog ulja te su se od strane djelatnika GKP PRE-KOM podijelili spremnici za sakupljanje otpadnog ulja. Ukupno je provedeno 11 edukacija te podijeljeno 120 spremnika za sakupljanje otpadnog ulja.