DIJALOGOM S CIVILNIM DRUŠTVOM DO BOLJEG OKOLIŠA

17.06.2013.

Projekt «DIJALOGOM S CIVILNIM DRUŠTVOM DO BOLJEG OKOLIŠA» jedan je od 3 projekta koji su dobili potporu EU i koji će biti predstavljeni na panel raspravi.
Projekt je, razvijen u dva smjera – osnaživanje «pravnog mišića» okolišnog civilnog društva, tj. njegove pregovaračke moći u odnosu na tijela vlasti, s jedne strane, i osnaživanje znanja malih okolišnih organizacija kako bi se potakla suradnja s tijelima lokalne uprave i provedba Aarhuške konvencije na lokalnoj razini.
Priopcenje CIVIL DIALOGUE