Djelatnici tijela javne uprave educirani o važnosti dijaloga s građanima

30.09.2013.

GE DIGITAL CAMERAUdruga Nobilis je 27. rujna 2013. u Javnoj ustanovi za zaštitu prirode Međimurske županije u Križovcu organizirala seminar «Informiranje i sudjelovanje javnosti: Jeste li spremni za promjenu? Alati za razumijevanje i primjenu transparentnog i inkluzivnog odlučivanja» namijenjen za predstavnike javne uprave na županijskoj i lokalnoj razini kako bi ih se potaknulo na dijalog s građanima a u procesima odlučivanja u pitanjima od javnog interesa. Riječ je o novom edukacijskom ciklusu u sklopu projekta “Dijalogom s civilnim društvom do boljeg okoliša”, a bavi se provedbom Aarhuške konvencije koju čine tri stupa – pristup informacijama, sudjelovanje javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša, a koja u Hrvatskoj nailazi na niz prepreka.


Iako Vlada poduzima određene mjere kako bi se u praksi provodile odredbe i načela Aarhuške konvencije, one nisu dovoljne. Uvidjelo se da je potrebno ulaganje u izobrazbu predstavnika javne uprave te da oni moraju biti educirani o načinima jačanja transparentnosti i neometanog pristupa informacijama. Stoga je cilj seminara bio upoznati predstavnike tijela javne vlasti ne samo s obavezama koje proizlaze iz Aarhuške konvencije već, prije svega, s razlozima koji su doveli do njenog usvajanja, s okolišnom i demokratskom dimenzijom i učincima participativnog odlučivanja. Bilo je riječi i o mehanizmima na raspolaganju javnosti u slučaju kršenja prava na informaciju i sudjelovanje.
– Najčešće se pravo na pristup informacijama odbija s obrazloženjem da je riječ o povjerljivim poslovnim informacijama ili se javna tijela pozivaju na intelektualno vlasništvo. U slučaju ograničenja prava na pristup informacijama javna tijela moraju provesti test javnog interesa, a to dosada u Hrvatskoj niti jednom nije učinjeno. Podaci pokazuju da bi u većini slučajeva da se napravio test, prevagnuo interes javnosti nad tajnošću podataka i da bi time informacije trebale biti dostupne, istaknula je doc.dr.sc. Lana Ofak sa zagrebačkog Pravnog fakulteta. U tijeku je izglasavanje povjerenika za informacije i formiranje inspekcijske službe za primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama koji bi trebao poboljšati ovu praksu kao bi bila u duhu konvencije.
Budući da su primjeri dobre prakse u Hrvatskoj vrlo rijetki i nepoznati, sudionici seminara imali su prilike od Enesa Ćerimagića, pravnog stručnjaka iz Zelene akcije, čuti neke od dobrih primjera uključivanja javnosti, kao što je onaj o projektu recikliranja otpada na Krku te upoznati se s važnošću okolišne demokracije. Dr.sc. Branka Pivčević Novak iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode zadužena za pripremu nacionalnog izvještaja o provedbi Aarhuške konvencije, navela je protokole i direktive na nivou EU i Hrvatske koji su uvedeni radi jačanja konvencije te je upozorila da je najviše problema u provođenju trećeg stupa. Iznijela je podatak da je odbor za usklađenost koji rješava prijave kršenja Aarhuške konvencije, dosada zaprimio 89 predmeta, većinom iz Velike Britanije, a da jedan slučaj dolazi iz Hrvatske. – Odbor je dao za pravo udruzi za okoliši Sunce iz Splita koja se žalila na kršenje prava na sudjelovanje javnosti u donošenju plana gospodarenja otpadom na lokalnoj razini. Ovaj bi slučaj sada mogao utjecati i na ostale tako donesene planove, veli Pivčević Novak.
Vesna Montan iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode zadužena za postupke procjene utjecaja na okoliš, iznijela je smjernice za informiranje i sudjelovanje javnosti u postupcima procjene utjecaja zahvata na okoliš. – Većina prostornih planova županija nije prošla postupak strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš jer je taj instrument uveden kasnije, ali kroz izmijene i dopune planova, sada se to može provesti, dodala je.

Sudionici, predstavnici tijela javne uprave, iznijeli su poteškoće u provedbi odredbi Aarhuške konvencije, a ovi će se podaci o problemima koji usporavaju punu primjenu Konvencije analizirati i nakon toga će se predložiti mjere za unapređenje postojećeg stanja.
Projekt “Dijalogom s civilnim društvom do boljeg okoliša” (eng. “Civil Dialogue for a Better Environment”) financira Europska unija, a sufinancira Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Za više informacija o projektu posjetite mrežnu stranica projekta http://aarhus.zelena-istra.hr/.