Seminar «Informiranje i sudjelovanje javnosti: jeste li spremni za promjenu?

10.09.2013.

CIVIL-DIALOGUE_logo_mikroNobilis u suradnji s organizacijama – Zelenom akcijom, Eko Pan i Zelena Istra, te Ministarstvom zaštite okoliša i prirode i Državnom školom za javnu upravu organizira ciklus seminara pod nazivom «Informiranje i sudjelovanje javnosti: Jeste li spremni za promjenu? Alati za razumijevanje i primjenu transparentnog i inkluzivnog odlučivanja». Cilj seminara namijenjenih predstavnicima lokalne i regionalne uprave u Istarskoj, Karlovačkoj Zagrebačkoj i Međimurskoj županiji je upoznati sudionike s postojećim alatima za primjenu transparentnog i inkluzivnog odnosno participativnog odlučivanja.
Seminari će se održati u Puli 24. rujna, u Karlovcu 25. rujna, Zagrebu 26. rujna i Križovec (Murskom Središću) 27. rujna 2013. godine.

Provedba Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Aarhuška konvencija) u Hrvatskoj nailazi na niz prepreka. Mjere koje poduzima Vada kako bi se u praksi provodile odredbe i načela Aarhuške konvencije nisu dovoljne za postizanje zadovoljavajućih rezultata i moraju se poboljšati. Neke od mjera koje je potrebno poticati su ulaganje u izobrazbu predstavnika javne uprave kao najboljem načinu širenja iskustva i najbolje prakse te poticanje kulture dijaloga u procesima odlučivanja u pitanjima od javnog interesa. Javni službenici moraju biti educirani o načinima jačanja transparentnosti i neometanog pristupa informacijama. Cilj seminara je upoznati predstavnike tijela javne vlasti s obavezama i ulogom u provedbi politika povezanih s implementacijom Aarhuške konvencije, razlozima uvođenja načela koja bi trebala osigurati okolišnu demokraciju, s očekivanim okolišnim i širim društvenim rezultatima participativnog odlučivanja. Bit će riječi i o novostima u pogledu odredbi novih zakona, najčešćim preprekama u ostvarivanju prava na pristup informacijama, primjerima iz prakse, žalbenim postupcima pred budućim Povjerenikom za informiranje, upravnim sporovima, prekršajnom odgovornosću itd. Osim toga, budući da su primjeri dobre prakse sudjelovanja javnostiu Hrvatskoj vrlo rijetki i nepoznati, sudionicima seminara bit će predstavljeni neki od dobrih primjera europske prakse, kao i izbor najboljeg primjera sudjelovanja javnosti u Hrvatskoj koje će projektni partneri organizirati u sklopu projekta «Dijalogom s civilnim društvom do boljeg okoliša». Interaktivnim pristupim organizaciji seminara od sudionika se očekuju povratne informacije o stavovima i poteškoćama u provedbi odredbi Aarhuške konvencije, kako bi se prikupljeni podaci o problemima koji usporavaju punu primjenu Konvencije mogli analizirati i predložiti mjere za unapređenje postojećeg stanja.
Predavači na seminarima su doc.dr.sc.Lana Ofak sa zagrebačkog Pravnog fakulteta, dr.sc. Branka Pivčević Novak iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode zadužena za pripremu nacionalnog izvještaja o provedbi Arhuške konvencije, Enes Ćerimagić pravni stručnjak iz Zelene akcije te Vesna Montan iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode zadužena za postupke procjene utjecaja na okoliš.